ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000.

Συνημμένα:
Download this file (KAN_1379_ALIEIA.pdf)ΚΑΝ 1379/2013

Ο Νόμος με αριθμό 4276/30-7-2014 που ακολουθεί αφορά στην απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών καθώς και ειδικών μορφών τουρισμού.

Στην ΚΥΑ 1746/21-1-2015 (ΦΕΚ 135/Β/2015) καθορίζονται οι προδιαγραφές του άρθρου 25 του Ν. 4276/2014.

 

Στο ΦΕΚ με αρ. 3118/9-12-2013 που ακολουθεί καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και προϋποθέσεις για την αδειοδότηση των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων.

Συνημμένα:
Download this file (FEK_3118_B_2013_Katoikies.pdf)ΦΕΚ 3118/9-12-2013
Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.