ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Μενού

Οι κατηγορίες δράσεων ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος που υλοποιούνται μέσω του ΠΑΑ 2014-2020 αφορούν:

  • ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
  • ΤΟΥΡΙΣΜΟ
  • ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ, ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ
  • ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  • ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ
  • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
  • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Περισσότερα...