ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ - ΠΑΑ 2014-2020» η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΚΟ καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του  Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Οι δράσεις εφαρμόζονται στο σύνολο των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών εξαιρουμένων των Δημοτικών Κοινοτήτων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας οι οποίες ξεπερνούν σε πληθυσμό τους 15.000 κατοίκους.
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 3.880.000€ (συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).

H Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΚΟ, στη συνεδρίασή της με α/α: 10/26-7-2019,  έλαβε την απόφαση 3ης παράτασης της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Μέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, ως νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης ορίζεται η 10-09-2019 και ώρα 15:00.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή  στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών να υποβάλλουν στην ΑΝΚΟ το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης μαζί με τον φυσικό φάκελο, ο οποίος θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά.

ΑΛΛΑΓΕΣ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1. 1η Παράταση της ημερομηνίας λήξης της 1ης πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ ΑΝΚΟ. Ειδικότερα, σύμφωνα με την 8η απόφαση της ΕΔΠ 9-5-2019, παρατάθηκε η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης από τις 20-5-2019 στις 10-7-2019.   

2. Έχουν διαγραφεί από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ», οι παρακάτω αναφορές, που εκ παραδρομής είχαν παραμείνει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 αλλά είχαν ήδη διαγραφεί από τα σχετικά πεδία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8 : «ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ» κατά την ανακοίνωση της 1ης Πρόσκλησης:
Πεδίο  17.16. Β.  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ)  
«Προϋπόθεση για την ένταξη της επιχείρησης στη δράση που αφορά στην εξυπηρέτηση ειδικών στόχων είναι το κόστος των σχετικών δαπανών να υπερβαίνει το 65% του συνολικού κόστους.»
Πεδίο 17.18 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ / ΤΠΕ Ή ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
«Προϋπόθεση για την ένταξη της επιχείρησης στη δράση που αφορά στην εξυπηρέτηση ειδικών στόχων είναι το κόστος των δαπανών που αφορούν στην καινοτομία να υπερβαίνει το 65% του συνολικού κόστους».

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ de minimis
Έχει γίνει αλλαγή στο έτος που η επιχείρηση έχει αποκτήσει το  έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης από 1/1/2014 σε 1/1/2017, σύμφωνα με την περιγραφή : κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της Πράξης, βάσει καθεστώτος de minimis.
Σχετικό πεδίο του Πίνακα 2 και 3 : Πρόγραμμα/ Μέτρο/ Δράση από το οποίο  η επιχείρηση έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης (από 1/1/2017 και μετά) και φορέας χορήγησης ενίσχυσης.

ΑΛΛΑΓΕΣ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1) Πρόσκληση: Άρθρο 3 "Δικαιούχοι", σελ. 28, στον πίνακα αναφοράς των δικαιούχων ανά υποδράση και ειδικότερα στην υποδράση 19.2.2.6  στο πεδίο "δικαιούχοι" αντικαταστάθηκε η περιγραφή σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο ανωτέρω έγγραφο.

2) Παράρτημα 8 "Οδηγός Επιλεξιμότητας - Εφαρμογής"  α) διαγράφηκε  απο τις υποδράσεις 19.2.2.2. και 19.2.2.6 το κριτήριο:  "Εξασφάλιση πρώτων υλών" (σελ. 29 και 51 αντίστοιχα). Η κατανομή της βαρύτητας (5) έγινε στο υφιστάμενο κριτήριο "Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης". β) Στην υποδράση 19.2.2.6 διαγράφηκαν οι όποιες αναφορές στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την οικοτεχνία και στο πεδίο "εν δυνάμει δικαιούχοι" αντικαταστάθηκε η περιγραφή  από το κείμενο που στάλθηκε με την ανωτέρω επιστολή (σελ 47 και 49 αντίστοιχα).

3) Παράρτημα 19 - Πίνακας έντασης ενίσχυσης, κανονισμοί  και ειδικοί όροι : στην υποδράση 19.2.2.6  στο πεδίο "δικαιούχοι" αντικαταστάθηκε η περιγραφή σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο ανωτέρω έγγραφο.

 Τροποποιήσεις που αφορούν στην υποδράση 19.2.2.6 (αρ.πρωτ. 3868/28-5-2019)

ΑΛΛΑΓΕΣ 3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

2η Παράταση της ημερομηνίας λήξης της 1ης πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ ΑΝΚΟ. Ειδικότερα, σύμφωνα με την 9η απόφαση της ΕΔΠ 1-7-2019, παρατάθηκε για 2η φορά η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης από τις 10-7-2019 στις 5-8-2019. 

ΑΛΛΑΓΕΣ 4ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1. 3η Παράταση της ημερομηνίας λήξης της 1ης πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ ΑΝΚΟ. Ειδικότερα, σύμφωνα με την 10η απόφαση της ΕΔΠ 26-7-2019, παρατάθηκε για 3η φορά η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης από τις 5-8-2019 στις 10-9-2019.

2. Με τα έγγραφα με αρ. πρωτ. 5125/16-7-2019 και θέμα: «Απαντήσεις σε ερωτήματα-οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ» και το με αρ. πρωτ.: 5239/22-7-2019 με θέμα:  «Περί τυποποίησης και συσκευασίας γεωργικών προϊόντων, κλπ», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων/ ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020/ Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης,  καλούνται οι ΟΤΔ να τροποποιήσουν τις προσκλήσεις τους και να συμπεριλάβουν τους ΚΑΔ των Υπηρεσιών συσκευασίας και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων και στην Υποδράση 19.2.3.1., ενώ οι ΚΑΔ των αντίστοιχων μη γεωργικών προιόντων θα ενσωματωθούν στην Υποδράση 19.2.2.2. Η τροποποίηση αυτή αφορά στην περίπτωση που υφίσταται από το δυνητικό δικαιούχο μεταποίηση ή/και συσκευασία/τυποποίηση γεωργικών προϊόντων, ο οποίος αποθηκεύει ή/και διαθέτει – εμπορεύεται – το τελικό προϊόν στην αγορά και συνεπώς το επενδυτικό σχέδιο θεωτείται ότι αφορά στην υποδράση 19.2.3.1 ή στην υποδράση 19.2.2.2 αν το προϊόν είναι μη γεωργικό. Αντίστοιχα ο επενδυτικός φάκελος υποβάλλεται στην Υποδράση 19.2.3.5 όταν αφορά μόνο αποθήκευση ή ψύξη, ή μόνο εμπορία, ή μόνο υπηρεσίες facon.  Στο πλαίσιο αυτό συμπεριλήφθηκε και στην Υποδράση 19.2.3.1 ο ΚΑΔ 01.63.10.17. "Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προιόντων",  προκειμένου να καλύψει την περίπτωση που αναφέρθηκε ανωτέρω.

Έγγραφο με αρ.πρωτ. 5125/16-7-2019 "Απαντήσεις σε ερωτήματα - οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ"

Έγγραφο με αρ.πρωτ. 5239/22-7-2019 "Περί τυποποίησης και συσκευασίας γεωργικών προϊόντων κλπ"

Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις προκηρυσσόμενες δράσεις, την πλήρη Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να βρείτε κατεβάζοντας τα συνημμένα αρχεία της Προκήρυξης που ακολουθούν.

 

Περίληψη 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων 19.2

Παράταση 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων 19.2

2η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων 19.2

3η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων 19.2 

4η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων 19.2

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1. Υπόδειγμα Αίτησης Στήριξης

2. Υπόδειγμα Συμπληρωματικών Στοιχείων Αίτησης Στήριξης (Τροποποιημένο)

3. Υπόδειγμα πινάκων Αναλυτικού Προϋπολογισμού

4. Υπόδειγμα Μελέτης Βιωσιμότητας

5. Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου

6. Υπόδειγμα Δήλωσης de minimis (Τροποποιημένο)

7. Υπόδειγμα Δήλωσης ΜΜΕ

8. Οδηγός Επιλεξιμότητας - Επιλογής (Τροποποιημένο)

9. Πίνακας Ενδεικτικών Δικαιολογητικών

10. Υπόδειγμα Υποβολής Προσφυγής

11. Υπόδειγμα Έκθεσης Αυτοψίας

12. Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης

13. Υπόδειγμα Πίνακα Αποτελεσμάτων

14. Υπόδειγμα Τελικού Πίνακα Κατάταξης

15. Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης

16. Ορισμός ΜΜΕ

17. Οδηγίες για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης "Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία"

18. Πίνακας Τιμών Μονάδας ΑΝΚΟ

19. Πίνακας έντασης ενίσχυσης, κανονισμοί και ειδικοί όροι ανά Υπο-δράση (Τροποποιημένο)

20. Παράρτημα Ι της Σ.Λ.Ε.Ε. με το σχετικό σύνδεσμο αναφορά στο δασμολόγιο / κλάσεις ονοματολογίας σχετικά με την εφαρμογή των δράσεων μεταποίησης (αρχείο 1 / αρχείο 2)

21. Επιλέξιμοι κλάδοι με τελικό προϊόν εντός και εκτός του Παραρτήματος Ι

22. Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά Υποδράση του τοπικού προγράμματος της ΑΝΚΟ (Τροποποιημένο) 

23. Μη επιλέξιμοι ΚΑΔ

24. Υπόδειγμα Πινακίδας

25. Λογότυπα

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2η Τροποποίηση Υ.Α. 13214/30-11-2017

Διευκρινήσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν. ΕΕ 651/2014, ως προς τη χρήση του άρθρου 22

Απάντηση σε ερώτημα σχετικό με τη χρήση του άρθρου 14 του Καν. ΕΕ 651/2014

Απαντήσεις σε ερωτήματα - οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ

Διευκρινήσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν. Ε.Ε. 651/2014 (αρ.πρωτ. 101270/ΕΥΚΕ3633/30-9-2016)

Απαντήσεις σε ερωτήματα - οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ (21/5/2019)

Διευκρινήσεις για τη χρήση του άρθρου 14 του ΚΑΝ 651/2014 (αρ.πρωτ. 53799/ΕΥΚΕ889/21-5-2019)

Ερωτήματα Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΑΝΕΘ)

Απαντήσεις ΥΠΠΑΤ στα ερωτήματα της ΑΝΕΘ

Έγγραφο ΥΠΑΑΤ με αρ.πρωτ. 5492/2-8-2019 περί μισθώσεων υποδομών

 

 ΧΑΡΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

Χάρτης Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης

Χάρτης Δημοτικής Κοινότητας Πτολ/δας

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ

Οδηγός για την συμπλήρωση της αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ενημερωτική συνάντηση με μελετητές στις 21/3/2019

Ενημερωτικές εκδηλώσεις στις Π.Ε. Κοζάνης & Γρεβενών (Πρόσκληση)

Δήμος Αίθουσα Ημερομηνία Ώρα
Δήμος Γρεβενών Δημαρχείο Πέμπτη 4/4/2019 19:00
Δήμος Βοΐου Δημαρχείο Πέμπτη 4/4/2019 19:00
Δήμος Δεσκάτης Δημαρχείο Δευτέρα 8/4/2019

19:00

Δήμος Εορδαίας Δημαρχείο Δευτέρα 8/4/2019 19:00
Δήμος Κοζάνης Κοβεντάρειο Τρίτη 9/4/2019 19:00
Δήμος Σερβίων - Βελβεντού Δημαρχείο Τετάρτη 10/4/2019 19:00
Δήμος Βοΐου Πρώην Δημαρχείο Τσοτυλίου - Αίθουσα Δ.Σ. Πέμπτη 11/4/2019 12:00

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΤΟΥ ΚΑΝ. (Ε.Ε.) 651/2014

Σχετικά έγγραφα :

3817/ΕΥΚΕ73/14-1-2019

54824/ΕΥΚΕ795/22-5-2018

76530/ΕΥΚΕ968/12-7-2018

 

ΠΡΟΣΟΧΗ "ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΡΟΥ"  ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ ΚΑΝ. (Ε.Ε.) 651/2014

Έγγραφο ΕΥΚΕ 45329/826/23-4-2019

Έγγραφο ΕΥΚΕ 59624/ΕΥΚΕ 1070/5-06-2019

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο κ. Πλακεντάς Παναγιώτης, Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ Κοζάνης και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. -  ΑΝΚΟ και η κα Γκερεχτέ Ζωή, Συντονίστρια του Τοπικού Προγράμματος και Υπεύθυνη του Τμήματος Ανάπτυξης Ύπαιθρου της ΑΝΚΟ, στους εκπροσώπους των ΜΜΕ την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 στα γραφεία της ΑΝΚΟ, με αντικείμενο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του  Μέτρου 19.2  «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020.

Δελτίο τύπου

Φωτογραφικό υλικό :


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΓΚΕΡΕΧΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ kozan.gr

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.