ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ - ΠΑΑ 2014-2020» η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΚΟ καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του  Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Οι δράσεις εφαρμόζονται στο σύνολο των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών εξαιρουμένων των Δημοτικών Κοινοτήτων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας οι οποίες ξεπερνούν σε πληθυσμό τους 15.000 κατοίκους.
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 3.880.000€ (συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).

 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης :  13/03/2019 - ώρα έναρξης: 13:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης :     20/05/2019 - ώρα λήξης: 15:00

 

Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις προκηρυσσόμενες δράσεις, την πλήρη Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να βρείτε κατεβάζοντας τα συνημμένα αρχεία της Προκήρυξης που ακολουθούν.

 

Περίληψη 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων 19.2

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1. Υπόδειγμα Αίτησης Στήριξης

2. Υπόδειγμα Συμπληρωματικών Στοιχείων Αίτησης Στήριξης

3. Υπόδειγμα πινάκων Αναλυτικού Προϋπολογισμού

4. Υπόδειγμα Μελέτης Βιωσιμότητας

5. Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου

6. Υπόδειγμα Δήλωσης de minimis

7. Υπόδειγμα Δήλωσης ΜΜΕ

8. Οδηγός Επιλεξιμότητας - Επιλογής

9. Πίνακας Ενδεικτικών Δικαιολογητικών

10. Υπόδειγμα Υποβολής Προσφυγής

11. Υπόδειγμα Έκθεσης Αυτοψίας

12. Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης

13. Υπόδειγμα Πίνακα Αποτελεσμάτων

14. Υπόδειγμα Τελικού Πίνακα Κατάταξης

15. Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης

16. Ορισμός ΜΜΕ

17. Οδηγίες για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης "Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία"

18. Πίνακας Τιμών Μονάδας ΑΝΚΟ

19. Πίνακας έντασης ενίσχυσης, κανονισμοί και ειδικοί όροι ανά Υπο-δράση

20. Παράρτημα Ι της Σ.Λ.Ε.Ε. με το σχετικό σύνδεσμο αναφορά στο δασμολόγιο / κλάσεις ονοματολογίας σχετικά με την εφαρμογή των δράσεων μεταποίησης (αρχείο 1 / αρχείο 2)

21. Επιλέξιμοι κλάδοι με τελικό προϊόν εντός και εκτός του Παραρτήματος Ι

22. Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά Υποδράση του τοπικού προγράμματος της ΑΝΚΟ

23. Μη επιλέξιμοι ΚΑΔ

24. Υπόδειγμα Πινακίδας

25. Λογότυπα

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2η Τροποποίηση Υ.Α. 13214/30-11-2017

Διευκρινήσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν. ΕΕ 651/2014, ως προς τη χρήση του άρθρου 22

Απάντηση σε ερώτημα σχετικό με τη χρήση του άρθρου 14 του Καν. ΕΕ 651/2014

Απαντήσεις σε ερωτήματα - οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ

Οδηγός για την συμπλήρωση της αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ενημερωτική συνάντηση με μελετητές στις 21/3/2019

 

 

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Όροι χρήσης - Προστασία δεδομένων ankoleader.gr Αποδοχή