ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Μενού

Η περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD και του Προγράμματος Αλιείας/Προτεραιότητα 4/ΕΠΑλΘ 2014-2020 παρουσιάζεται στο συνημμένο αρχείο.