ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Μενού

Η πρόσκληση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς τους δυνητικούς δικαιούχους -  Ομάδες Τοπικής Δράσης – ανακοινώθηκε την Πέμπτη 23/6/2016 και αφορά στην υποβολή προτάσεων για την επιλογή ''Στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων'' στο πλαίσιο: 

 

  • του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020 ή /και
  • της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020.

Περισσότερα...

Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση του Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 ''Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)'' :