ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Νόμος υπ' αρίθμ. 4389 : Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

Συνημμένα:
Download this file (N_4389_art_65_69_trop_4314.pdf)ΦΕΚ 94/2016

Νόμος υπ' αριθ. 4384 : Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.

Συνημμένα:
Download this file (N_4384_agrotikoi_synet.pdf)ΦΕΚ 78/2016

Νόμος υπ' αριθ. 4314 : Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.

Συνημμένα:
Download this file (N_4314_FEK A265.pdf)ΦΕΚ 265/2014
Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.