ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Με την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με αριθμό 1065/19-4-2016 θεσπίστηκαν οι διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ 2014-2020 (ΣΔΕ).

Ακολουθεί η αρχική ΥΑ με τις τροποποιήσεις της : 

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2017 εκδόθηκε το ΦΕΚ με Αρ.Φύλλου 3313 που αφορά στην KYA με Αριθμό 2635 για το πλαίσιο λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 "Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)" του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020".

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο : 

Συνημμένα:
Download this file (KYA 19.2_2635_2017.pdf)ΚΥΑ 2635/2017

Στην Αθήνα στις 30/11/2017 υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ. 13215 που αφορά στο πλαίσιο υλοποίησης του Υπομέτρου 19.2 για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων.

Στις 25/02/2019 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η 1η τροποποίηση της 13215/30-11-2017 Υπουργικής Απόφασης.

Στις 5/11/2019 υπογράφηκε η 2η τροποποίηση της ανωτέρω ΥΑ με αρ.πρωτ. 7281.

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία :

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.