ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»
H ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ:


«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»


(Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα])
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

H Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ καλεί τους ενδιαφερόμενους στην υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στα πλαίσια της παρούσας προκήρυξης.

Δύναται να υποβληθούν προτάσεις/δράσεις οι οποίες συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ενδεικτικά, δύναται να χρηματοδοτηθούν :

• Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας / υδατοκαλλιέργειας στην βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον μπορεί να τεκμηριωθεί η διαχείρισή τους σε τοπικό επίπεδο.

• Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας (υδάτινα πάρκα, παρατηρητήρια στο υδάτινο περιβάλλον, υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και μνημείων της φύσης ή του πολιτισμού κ.α.).

• Υποδομές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές (αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση, βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων, δημιουργία χώρων πρασίνου κ.α.).

• Συλλογικές δράσεις στήριξης της αλιείας και ευαισθητοποίησης των φορέων και κατοίκων της περιοχής (δράσεις πολιτισμού, καμπάνιες ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης)

Η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος περιλαμβάνει, την ζώνη αλιείας στην οποία θα εφαρμοστεί η τοπική στρατηγική του Μέτρου 4.2 του ΕΠΑΛΘ 2014 -2020. Η συγκεκριμένη ζώνη περιλαμβάνει Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες που βρίσκονται περιμετρικά των τεχνητών λιμνών Πολυφύτου και Ιλαρίωνα.

Αναλυτικά η περιοχή παρέμβασης εμφανίζεται στον ενημερωτικό οδηγό της πρόσκλησης και στον χάρτη της περιοχής παρέμβασης.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται ενδεικτικά σε 430.000,00 € με την παρούσα πρόσκληση.

Δικαιούχοι :

• ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους
• Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Ακολουθούν οι οδηγίες, τα έντυπα, τα υποδείγματα και τα έγγραφα για την υποβολή των προτάσεων έργων (πράξεων)

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (εφεξής ΟΠΣ ΕΣΠΑ).

Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ:

• αφενός τα στελέχη του Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων και
• αφετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου για υποβολή προτάσεων, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει χρήστη του συστήματος για το σκοπό αυτό.

Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr.

Εάν ο Δικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.ops.gr/Ergorama/index.jsp?menuitemId=kodik_entupa,  πριν την υποβολή της πρότασης.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr  από την 31/01/2020 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 8:00 έως, αποκλειστικά, την 30/06/2020 (παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 15:00 σύμφωνα με την απόφαση με α/α 16/29-04-2020 της ΕΔΠ.

Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για επενδύσεις δημοσίου χαρακτήρα (παράταση)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1. Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Πράξης και οδηγίες συμπλήρωσης 

2. Ενημερωτικός Οδηγός Πρόσκλησης

3. Οδηγός αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης και Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης

4. Υπόδειγμα αναλυτικού προϋπολογισμού πράξεων (πλην δημοσίων συμβάσεων)

5. Εξασφάλιση Προσβασιμότητας ΑμεΑ (Οδηγός:1b_Ο.I.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_II_ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ_ΑΜΕΑ_v1_080517)

6. Οδηγίες για κρατικές ενισχύσεις
(Οδηγός: 1c_Ο.Ι.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_ΙΙΙ_ΚΡΑΤΙΚΕΣ_ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ_v1_080517)

7. Ερωτηματολόγιο ελέγχου κρατικών ενισχύσεων έργων πολιτισμού ή σύγχρονου πολιτισμού

8. Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων Πράξης εφόσον απαιτείται

9. Πίνακας Δ1 για την αποτύπωση των αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών μελετών της πράξης και Πίνακας Δ2 για την αποτύπωση των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής

10. Υπόδειγμα Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα εφόσον απαιτείται

11. Οδηγός για την εκτίμηση της διαχειριστικής ικανότητας δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020 (1a1_Ο.Ι.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_Ι_ΟΔΗΓOΣ_ΔΙΑΧΕΙΡ_ΙΚΑΝΟΤ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ_v1_080517) και παραρτήματα (Υποδείγματα επάρκειας: 1a2_O.I.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_1_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ_ν1_080517 και Υποδείγματα Προγραμματικών Συμβάσεων: 1a3_Ο.Ι.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_Ι_YΠΟΔ_ΠΡΟΓΡΑΜΜ_ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ_v1_080517)

12. Έντυπο Ε.Ι.1_6 «Κατάσταση Τήρησης Φακέλου Πράξης»

13. Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης

14. Υπουργική Απόφαση 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) (ΥΑΕΚΕΔ)

15. Δελτία Ταυτότητας Δεικτών – ΔΤΔ (Έγγραφα: ΔΤΔ_CO4.4_19.12.2019 και ΔΤΔ_CR4.4_19.12.2019)

ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Περιοχή παρέμβασης τεχνητών λιμνών Πολυφύτου και Ιλαρίωνα

 

 

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.