ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Το σχέδιο αφορά σε μια διατοπική/διακρατική συνεργασία μεταξύ ΟΤΔ που παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με την ευκαιρία ανάπτυξης της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων.

Η εν λόγω συνεργασία έχει ως στόχο την ενθάρρυνση στοχευμένων δράσεων δημιουργίας προστιθέμενης αξίας ΠΑΥ προκειμένου να ανακτήσουν μέρος της αξίας του προϊόντος, η οποία συνήθως δημιουργείται σε επόμενα στάδια της αλυσίδας και συγκεκριμένα κατά την μεταποίηση και την εμπορία.

Σήμερα το 60% των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (ΠΑΥ) που καταναλώνονται στην Ευρώπη είναι εισαγόμενα, τη στιγμή που σημαντικός αριθμός παραγωγών (αλιέων και μεταποιητών) αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πώληση των προϊόντων τους ως προς τις χαμηλές τιμές και τις αυστηρές συνθήκες πώλησης. Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κορυφαία αγορά σε επίπεδο κατανάλωσης ΠΑΥ αποτελεί μία αναπτυξιακή ευκαιρία για τους παραγωγούς υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των σημερινών καταναλωτών

Με δεδομένο ότι οι καταναλωτικές συνήθειες αλλάζουν με την πάροδο των χρόνων καθώς ότι η αστικοποίηση έχει απομακρύνει σημαντικά τους καταναλωτές από το επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής, είναι απαραίτητο να προσαρμόσουν οι παραγωγοί τα προϊόντα τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και προσδοκίες των καταναλωτών, προκειμένου να αποκομίσουν τη μέγιστη αξία από την παραγωγή τους.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο εφαρμογής του κανονισμού περί απορρίψεων και υποχρέωσης εκφόρτωσης, είναι επιτακτική η ανάγκη ανάδειξης των ευκαιριών για την οικονομική αξιοποίηση των απορριπτόμενων και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος   καθώς και του αντίστοιχου εσωτερικών υδάτων που εκτυλίσσονται αλιευτικές δραστηριότητες (λίμνες, λιμνοθάλασσες  κ.λ.π.) μέσω της μεταποίησης.

Συντονιστής εταίρος του σχεδίου είναι η Αναπτυξιακή Καβάλας.

Το σχέδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις:

Μελέτη έρευνας αγοράς ΠΑΥ, Μελέτη ανάπτυξης νέων προϊόντων από την τοπική και παραδοσιακή παραγωγή σε συνεργασίας με ερευνητικά ιδρύματα, Μελέτη αξιοποίησης απορριπτόμενων, Μελέτη marketing τοπικών ΠΑΥ σε σχέση με την τιμή, τον τόπο την προώθηση και το προϊόν, Ενημερωτικές εκδηλώσεις σε σχέση με την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας, την εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, τη δημιουργία εταιρικής ταυτότητας και την ανάπτυξη προϊόντων «προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης», Συνέδρια ανάδειξης καλών πρακτικών με έμφαση στην καινοτομία, τις νέες συσκευασίες, Σύνταξη Master Plan ίδρυσης επιχείρησης μεταποίησης και εμπορίας, Προσαρμογή Master Plan σε στοχευμένα είδη ΠΑΥ, Δημοσιότητα – Προβολή ΠΑΥ: Εκδόσεις, Ιστοσελίδα, Συμμετοχή σε εκθέσεις, Καταχωρήσεις σε εξειδικευμένα περιοδικά, Δικτύωση και διασύνδεση των αλιευτικών περιοχών για την από κοινού προώθηση των προϊόντων σύμφωνα με τη μελέτη marketing, Συντονισμός σχεδίου συνεργασίας και διάχυση αποτελεσμάτων.  

Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων (κριτήρια επιλογής, χαρακτηριστικά των εταίρων κτλ) και πόροι που θα διατεθούν (ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοοικονομικοί πόροι)

Σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, οι εταίροι που θα συμμετέχουν στο σχέδιο θα πρέπει να:

A) να έχουν κοινά χαρακτηριστικά περιοχής εφαρμογής (παράκτιες περιοχές και αλιευτικές περιοχές   εσωτερικών υδάτων όπως λιμνοθάλασσες , λίμνες) με αλιευτική παραγωγή που προωθείται τοπικά   για την μεταποίηση και εμπορία αλιευτικών προϊόντων
Β) να έχουν εμπειρία στις συνέργειες, τη δικτύωση και τη συνεργασία.

Πόροι που θα διατεθούν (ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοοικονομικοί πόροι)

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από 6 ΟΤΔ, ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου  θα οριστικοποιηθεί μετα τις εγκρίσεις των τοπικών προγραμμάτων .
Η δράση θα υλοποιηθεί από υφιστάμενο προσωπικό της ΟΤΔ και από λοιπούς εξωτερικούς συνεργάτες.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα (βραχυπρόθεσμα – μακροπρόθεσμα)

Βραχυπρόθεσμα, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι η ενθάρρυνση ίδρυσης / εκσυγχρονισμού βιώσιμων επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων, με επανακαθορισμό των παραγόμενων προϊόντων με τρόπο που να λαμβάνονται υπόψη οι σύγχρονες συνθήκες της αγοράς και με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας.

Μακροπρόθεσμα, αναμένονται σημαντικά οφέλη σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, τον περιορισμό της υπεραλίευσης και τη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για την συγκρότηση της συνεργασίας
Οι ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για την συγκρότηση της συνεργασίας έχουν ως εξής:
    Έχει αποσταλεί επιστολή  πρόθεσης συνεργασίας από κάθε εταίρο (LETTER OF INTENT  από τις Ιταλικές  FLAG)
     Πρόβλεψη ένταξης  στο κάθε τοπικό πρόγραμμα των συνεργαζόμενων εταίρων του Σχεδίου συνεργασίας και αναφορά στη διασύνδεση με τους στόχους και την τοπική στρατηγική ανά εταίρο.

Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του σχεδίου συνεργασίας
Το σχέδιο συνεργασίας προβλέπεται να εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές παρέμβασης και για την καλύτερη υλοποίησή του προβλέπονται τα εξής:
    1η συνάντηση εργασίας (αμέσως μετά την έγκριση των σχεδίων): οριστικοποίηση δράσεων με την ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών και τοπικών φορέων.
    Συναντήσεις σε εθνικό και  Διεθνές επίπεδο για την οργάνωση των δράσεων, με ευθύνη του συντονιστή
    Δράσεις δημοσιότητας – ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης με απώτερο στόχο την εμπλοκή του τοπικού πληθυσμού και φορέων της περιοχής.

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.