ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. ιδρύθηκε το 1985 με σκοπό να αποτελέσει ένα βασικό φορέα ανάπτυξης και στήριξης της κοινωνίας και οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το εταιρικό σχήμα της ΑΝΚΟ  αποτελεί μια μακροχρόνια και σταθερή δομή αναπτυξιακού σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, η οποία τεκμηριώνεται από την ενεργό εμπλοκή της στα διάφορα αναπτυξιακά ζητήματα της περιοχής.


Η νομική της μορφή είναι : Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) Αρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623.
Το «Τμήμα Ανάπτυξης της Υπαίθρου» της ΑΝΚΟ από το 1998 έχει αναλάβει τη στήριξη Ανάπτυξης της Υπαίθρου στη Δυτική Μακεδονία με όσο το δυνατόν πιο συστηματικό και οργανωμένο τρόπο. Στόχος, η συνεχής ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των κατοίκων της υπαίθρου αλλά και η διαχείριση προγραμμάτων προς όφελός τους. Η εμπειρία από την υλοποίηση προγραμμάτων έχει διαμορφώσει και αναδείξει έναν ικανό και αποτελεσματικό υπηρεσιακό πυρήνα που θα αναλάβει τη στήριξη των επενδυτικών προσπαθειών του τοπικού πληθυσμού μέσα από την νέα στρατηγική τοπικής ανάπτυξης.
Συνεπώς στην ΑΝΚΟ υπάρχει ήδη επιστημονική ομάδα από προσωπικό που έχει σημαντική εμπειρία παρακολούθησης και διαχείρισης Προγραμμάτων.
Επισημαίνεται ότι η ΑΝΚΟ υποστήριξε, ως Ομάδα Τοπικής Δράσης, τα προγράμματα LEADER από την έναρξη της πρωτοβουλίας LEADER I το 1991. Ειδικότερα, αποτέλεσε την Ομάδα Τοπικής Δράσης των προγραμμάτων  LEADER I & LEADER II για τους νομούς Κοζάνης και Γρεβενών, και την Ομάδα Τοπικής Δράσης του προγράμματος  LEADER + και του Άξονα 4 για το νομό Κοζάνης.
Επίσης η ΑΝΚΟ αποτέλεσε τη Δομή Στήριξης και τον Μηχανισμό Υποστήριξης τόσο των ΟΠΑΑΧ Δυτικής Μακεδονίας όσο και του Άξονα 3 κατά την 4η προγραμματική περίοδο. Η ΟΤΔ της ΑΝΚΟ συνεπώς διαθέτει επαρκή στελεχιακή δομή που την καθιστούν ικανή για την υλοποίηση του νέου  προγράμματος CLLD/LEADER «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων».

Η λειτουργία της ΟΤΔ βασίζεται στις παρακάτω Βασικές Αρχές :
•    Διαφάνεια
•    Ισότιμη μεταχείριση των ενδιαφερόμενων
•    Συνδρομή σε κάθε πρόβλημα
•    Διασφάλιση του δημόσιου χρήματος
•    Δημιουργία θέσεων απασχόλησης
•    Αναζωογόνηση της υπαίθρου
•    Ενεργοποίηση των τοπικών φορέων και πολιτών
Η ΟΤΔ είναι υπεύθυνη για την ορθή και σύννομη εφαρμογή του προγράμματος τοπικής ανάπτυξης βάσει και του σχετικού κοινοτικού και εθνικού θεσμικού πλαισίου.

Αρμοδιότητες – Υποχρεώσεις της ΟΤΔ / ΑΝΚΟ
Ενδεικτικά αναφέρονται :
•    Η εφαρμογή του εγκεκριμένου τοπικού προγράμματος.
•    Η πραγματοποίηση ενεργειών ευρείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, καθώς και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την υποβολή προτάσεων από τους εν δυνάμει δικαιούχους.
•    Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους δικαιούχους για την προετοιμασία, την υλοποίηση και τη λειτουργία των επενδυτικών τους σχεδίων
•    Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψήφιων δικαιούχων, επιλογή των έργων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος, η ενημέρωση των υποψηφίων δικαιούχων για την έγκριση ή απόρριψη της πρότασής τους.
•    Η σύνταξη και υποβολή των τεχνικών δελτίων πράξεων του τοπικού προγράμματος.
•    Η παρακολούθηση και εξασφάλιση της ορθής και κανονικής εκτέλεσης των ενταγμένων, στο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης, πράξεων.
•    Η υποβολή στον αρμόδιο φορέα των απαιτούμενων στοιχείων και εγγράφων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
•    Η ενημέρωση του αρμόδιου φορέα αναφορικά με αλλαγές, τροποποιήσεις που σχετίζονται με τους όρους και κανόνες λειτουργίας της εταιρείας.
•    Η τήρηση πλήρους αρχείου και φακέλων ανά δικαιούχο, καθώς και πλήρους αρχείου με όλα τα έγγραφα τα οποία αφορούν στην εφαρμογή του τοπικού προγράμματος.
•    Η αποδοχή και διευκόλυνση των ελέγχων όλων των αρμοδίων οργάνων και συμμόρφωση στα αποτελέσματα αυτών.
•    Η τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης στη δράση και τις αποφάσεις της που σχετίζονται με ενδιαφερόμενους (υποψήφιους, δικαιούχους, αναδόχους κ.λπ.).
•    Η συμμόρφωση ως προς τις τυχόν παρατηρήσεις και υποδείξεις από τις αρμόδιες αρχές.

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.