ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Μενού

ΥΑ 19.4Στις 1/8/2017 υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ. 8427 που αφορά στην υλοποίηση του υπομέτρου 19.4 "Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση" του Μέτρου 19 (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

ΚΥΑΕκδόθηκε η ΚΥΑ με αριθμό 7888/15-5-2017 που αφορά στην απλούστευση του πλαισίου λειτουργίας και χρήσης των κολυμβητικών δεξαμενών εντός των τουριστικών καταλυμάτων.

Ακολουθεί η σχετική απόφαση :

ΚΥΑΕκδόθηκε η ΚΥΑ με αρ.πρωτ. 543/34450/24-3-2017 που αφορά στον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για την πιστοποίηση ενός Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος και την απονομή Ειδικού σήματος. 

Ακολουθεί η σχετική απόφαση :