ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Σκοπός της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη της συνεργατικής επιχειρηματικότητας στις περιοχές της υπαίθρου που δραστηριοποιούνται οι συνεργαζόμενες ΟΤΔ και η εν γένει προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας, μέσω της δημιουργίας τοπικού οικοσυστήματος αλληλοϋποστηριζόμενων φορέων.
Ως συνεργατικά σχήματα θεωρούνται κάθε μορφής συνεταιρισμοί (Αγροτικοί, Αστικοί όλων των κατηγοριών, ΚοινΣΕπ όλων των κατηγοριών, Αγροτουριστικοί, Γυναικών, Δασικοί, Δασεργατικοί κλπ), κοινωνικές επιχειρήσεις, καθώς και δίκτυα μικρών επιχειρήσεων και οικοτεχνιών που δραστηριοποιούνται στις Αγροτικές Περιοχές.

Στο δίκτυο των αλληλοϋποστηριζόμενων φορέων, εκτός από τις συνεργατικές δομές, περιλαμβάνονται ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα, φορείς της Αυτοδιοίκησης, σχετικές ΜΚΟ, σχετικές Δημόσιες υπηρεσίες κλπ.
Το CLLD αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για την ανάπτυξη των παραγωγικών συνεργατικών δομών της υπαίθρου και τη διασύνδεση αυτών τόσο μεταξύ τους, όσο και με τις αντίστοιχες που δραστηριοποιούνται στις πόλεις. Αυτό θα δώσει μεγάλη ώθηση στη διεύρυνση και ανάπτυξη του αγροδιατροφικού συμπλέγματος στην ύπαιθρο και θα επιταχύνει την εγκατάσταση βραχέων εφοδιαστικών αλυσίδων μεταξύ της υπαίθρου και των πόλεων. Οι ΟΤΔ ιδιαίτερα, με την πολύχρονη εμπειρία που διαθέτουν και την εδραίωσή τους στις αγροτικές περιοχές της χώρας, μπορούν να παίξουν το ρόλο του «επισπεύδοντα φορέα», να υποστηρίξουν τα υφιστάμενα συνεργατικά σχήματα να δικτυωθούν και να αναπτύξουν συνέργειες μεταξύ τους, αλλά ταυτόχρονα, να ενθαρρύνουν ομάδες ενεργών αγροτών και άλλων κατοίκων της υπαίθρου να συνεργαστούν παρέχοντάς τους την κατάλληλη υποστήριξη.   
Αυτό θα επιχειρηθεί μέσω:
1. της υποστήριξης της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ των υφισταμένων συνεργατικών σχημάτων και
2. της δημιουργίας ευέλικτου μηχανισμού ενθάρρυνσης τοπικών συλλογικών πρωτοβουλιών και της υποστήριξής τους να αποκτήσουν συνεργατικά και επιχειρηματικά χαρακτηριστικά
Η δικτύωση και η συνεργασία μεταξύ των συνεργατικών δομών θα υποστηριχτεί μέσω της λειτουργίας «ζωντανών εργαστηρίων» (Regional Living Labs και για συντομία RLL). Πρόκειται για συναντήσεις στις οποίες συμμετέχουν ισότιμα όλοι οι εμπλεκόμενοι. Στις συναντήσεις αυτές αναζητείται με συναίνεση ένα κοινό πρόγραμμα δράσης, αμοιβαία επωφελές.
Οι υπηρεσίες ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης, ενθάρρυνσης και υποστήριξης με στόχο τη δικτύωση και τη συνεργασία των συνεργατικών σχημάτων, θα παρέχονται σε τοπικό επίπεδο από επιλεγμένα στελέχη των συνεργαζομένων ΟΤΔ τα οποία θα εκπαιδευτούν στο πλαίσιο της διατοπικής συνεργασίας. Επίσης οι μέθοδοι που θα εφαρμοστούν, τα εργαλεία και τα εκπαιδευτικά πακέτα που θα χρησιμοποιηθούν, θα σχεδιαστούν από κοινού για όλες της συμμετέχουσες ΟΤΔ σε εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο της διατοπικής συνεργασίας.  
Το σχέδιο συνεργασίας, χωρίζεται σε δύο Φάσεις: Προπαρασκευαστική Φάση και Φάση Υλοποίησης
Προπαρασκευαστική Φάση
Περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:
1.    Διατοπικές συναντήσεις εταίρων για τη ρύθμιση ζητημάτων εφαρμογής και την προετοιμασία της υλοποίησης
2.    Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας, στο οποίο θα περιγράφονται οι κοινές δράσεις, οι συμβαλλόμενοι, ο σκοπός, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, το αντικείμενο του κάθε συμβαλλόμενου, οι φάσεις υλοποίησης, η ανάληψη του κόστους ανά φάση, ο τρόπος συντονισμού  και οργάνωσης του σχεδίου, κλπ.
3.    Σύνταξη και υποβολή του σχεδίου, στην αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης προς έγκριση.
Φάση Υλοποίησης
Η Φάση Υλοποίησης, για λόγους μεθοδολογίας χωρίζεται σε πακέτα εργασίας (ΠΕ), τα οποία είναι:
•    ΠΕ1. Δημιουργία Δομής υποστήριξης σε κάθε περιοχή («Θερμοκοιτίδας Συνεργατισμού» ή «επιταχυντή συνεργατισμού»)
•    ΠΕ2. Δημιουργία RLL (Regional Living Labs)
•    ΠΕ3. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων καλών πρακτικών, εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτών
•    ΠΕ4. Διάχυση – Διάδοση - Προβολή
•    ΠΕ5. Μελέτη Βιωσιμότητας του Σχεδίου
•    ΠΕ6. Διοίκηση – Συντονισμός. Ο Συντονισμός του σχεδίου θα γίνει από την Αναπτυξιακή Καρδίτσας ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ)
 
Στο σχέδιο αναμένεται να συμμετέχουν 13 Αναπτυξιακές Εταιρίες.

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.