ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Το εγκεκριμένο Τοπικό Πολυταμειακό Προγράμματα CLLD LEADER  της  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΑΝΚΟ για τις Π.Ε. Κοζάνης & Γρεβενών, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 8.350.000€,
υλοποιείται  μέσω:
•    του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ) και
•    του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (ΕΠΑλΘ)
χρηματοδοτείται  από:
•    το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και Εθνικούς Πόρους καθώς και
•    από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και Εθνικούς Πόρους.
και περιλαμβάνει δράσεις:
που στοχεύουν στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας (κυρίως μέσω δράσεων μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων, ενίσχυση μικρών βιοτεχνιών, οικοτεχνιών, επενδύσεις για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού) και την βελτίωση της ποιότητας ζωής (μέσω δράσεων δημόσιου χαρακτήρα) καθώς και στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και των δεξιοτήτων του.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, παρουσιάζεται στην Ενότητα «Εγκεκριμένο Τοπικό  Πρόγραμμα» η σύντομη περιγραφή του προγράμματός μας, με την επιφύλαξη πιθανών βελτιώσεων - διορθώσεων που θα προκύψουν με την ολοκλήρωση και οριστικοποίηση του θεσμικού πλαισίου από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.